Search This Blog

SKPK JALAN HUTTON

BLOG SKPK JALAN HUTTON

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

10 January 2015

SKPK Jalan Hutton mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid, guru dan warga SKPK Jalan Hutton serta semua rakan seperjuangan di Malaysia. Semoga pada tahun ini kita akan memperolehi apa yang di rencanakan dengan jayanya.

No comments:

Post a Comment