Search This Blog

SKPK JALAN HUTTON

BLOG SKPK JALAN HUTTON

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

PROFILCOGAN KATA :
Tetap Usaha 

Huraian Logo Sekolah
Biru : Lambang Perpaduan dan Warna Negeri.
Kuning : Taat Kepada Raja, Agama dan Negara.
Putih : Keluhuran Budi dan Jiwa.
Nama Sekolah  :   Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Hutton  
Alamat :   Jalan Hutton, 10050 Pulau Pinang
Gred Sekolah :   B
Kategori                 :  Sekolah Pendidikan Khas  Masalah Pembelajaran(Tanpa Asrama)
Kod Sekolah          :   PBA 1015
No. Telefon           :   04-2279835
No. Fax :   04-2297092
Email :   skpkhutton@yahoo.com
Sesi Persekolahag  :   Sesi Pagi Sahaja
Lokasi :   Bandar


Kami, guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas
Jalan Hutton, Pulau Pinang berikrar untuk :-

  • Berusaha berterusan untuk meninggikan mutu pendidikan masalah pendengaran dan masalah pembelajaran (LD).
  • Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
  • Memupuk semangat setiakawan di kalangan pelajar.
  • Mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
  • Memberi khidmat nasihat kepada pelajar, waris dan masyarakat.
  • Mewujudkan pembelajaran yang efektif sejajar dengan persekitaran sekolah yang ceria.